Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/xskk/domains/wytworniachalup.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/xskk/domains/wytworniachalup.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/xskk/domains/wytworniachalup.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708 regulamin – Wytwórnia Chałup

REGULAMIN

Sklep Internetowy www.wytworniachalup.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta lub innych przepisów ustaw z zakresu prawa konsumentów. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wytworniachalup.pl prowadzony jest przez Karolinę Kalitan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą studio xs Kalitan Karolina wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Brzozy 12/4a, 54-115 Wrocław, NIP 665-273-84-91, REGON 301186842, adres poczty elektronicznej: biuro@wytworniachalup.pl.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.
 3. Definicje:
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT –osoba fizyczna, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba         prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności     prawnych;.
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wytworniachalup.pl.
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Karolina Kalitan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą studio xs Kalitan Karolina wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tadeusza Brzozy 12/4a, 54-115 Wrocław, NIP 665-273-84-91, REGON 301186842, adres poczty elektronicznej: biuro@wytworniachalup.pl.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGOBIORCA – klient
  • PREORDER- zamówienie produktu przed jego premierą; produkt będzie gotowy do wysłania po terminie określonym na stronie internetowej;

II. PRODUKTY I USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub zamówione mogą być następujące usługi:

A)  Usługi i produkty odpłatne:

– Sprzedaż projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)

Pouczenie: Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić zakupioną dokumentację o projekt zagospodarowania terenu oraz dokonać adaptacji projektu do odpowiednich stref, właściwych dla lokalizacji projektu. Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego i przygotowujący projekt zagospodarowania terenu jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia włączając odpowiedzialność za projekt.

Projekt architektoniczno-budowlany (gotowy) jest to projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania § 11-13 Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sprzedaż projektu architektoniczno-budowlanego (projektu gotowego) to Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno–budowlanego (projektu gotowego) i w ten sposób uzyskuje ograniczone prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

W celu nabycia projektu architektonicznego (gotowego) należy złożyć zamówienie. Projekt można kupić na stronie internetowej www.wytworniachalup.pl korzystając z przycisku „kupuję i płacę”. 

B)    Usługi i produkty nieodpłatne:

– Konto, Formularz Zamówienia.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę : wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wytworniachalup.pl.

Usługodawca może również usunąć Konto, jeżeli Użytkownik korzysta z Konta w sposób naruszający przepisy prawa lub prawa osób trzecich (w szczególności narusza cudze prawo własności intelektualnej lub dopuszcza się kradzieży cudzej tożsamości).

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków : po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III . ZAMÓWIENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

W przypadku zamówień internetowych obowiązuje następująca procedura:

KROK 1. – Zamówienie składane jest na stronie internetowej www.wytworniachalup.pl przy użyciu przycisku „dodaj do koszyka” przy projekcie.

KROK 2. – Po przejściu do koszyka należy zapoznać się z jego zawartością i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” w przypadku chęci zakupu.

KROK 3.– Po przejściu do kasy należy wypełnić formularz dot. Szczegółów płatności, zaakceptować regulamin i kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

KROK 4. – Wysyłka projektu dostępnego od ręki następuje w terminie 3 dni od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub w przypadku projektu w systemie pre-order: w terminie podanym na stronie internetowej oraz w dodatkowym mailu w sprawie zamówienia.

Do korzystania ze strony internetowej niezbędna jest najnowsza wersja przeglądarki Mozilla Firefox / Google Chrome / Internet Explorer 11 / Safari.

IV. OPŁATY

 1. Wytwórnia Chałup świadczy usługi  wymienione w dziale II.1.A odpłatnie, chyba że w Umowie, Regulaminie lub Cenniku na stronach sklepu wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. Informacja o odpłatności każdorazowo jest podana konsumentowi najpóźniej w momencie składania przez niego zamówienia.
 2. Opłaty, taryfy, ceny oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, cenniku na stronie sklepu.
 3. Wytwórnia Chałup  zastrzega  sobie możliwość zmiany cen, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów. Zmiany nie obejmują złożonych wcześniej zamówień.
 4. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika.
 5. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, w tym w szczególności zawierają należny podatek VAT.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku na stronie sklepu oraz niniejszym Regulaminie.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za usługę uiszczane w formie przedpłaty na rachunek bankowy na konto studio xs Kalitan Karolina: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 6854 2412 za pomocą przelewu
 2. Opłaty naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez studio xs Kalitan Karolina. Ceny podane przez Wytwórnię Chałup na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie każdorazowo są ceną brutto. Każdorazowo podawane będą także koszty dodatkowe oraz koszty dostawy.
 3. Wytwórnia Chałup jest zobowiązana określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.
 4. Wytwórnia Chałup  każdorazowo zobowiązana jest od uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.
 5. Uiszczone przez Użytkownika opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec Wytwórni Chałup. Dokonane wpłaty o ile Użytkownik nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

VI. ZWROT LUB WYMIANA ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób niewymagający jednoczesnej obecności obu stron umowy), może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną prze niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie należy załączyć do paczki ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres biuro@wytworniachalup.pl.
 2. Wytwórnia Chałup prześle niezwłocznie do konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.
 5. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 6. Wytwórnia Chałup informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług i Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Usług i Produktów określonych w Regulaminie należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na następujący adres studio xs Kalitan Karolina, ul. Tadeusza Brzozy 12/4a, 54-115 Wrocław lub mailowo na adres: biuro@wytworniachalup.pl
 4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin na jej rozpatrzenie,  przyjmuje się dzień wpływu do Wytwórni Chałup listu lub maila zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • dane Użytkownika,
 • określenie przedmiotu reklamacji,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
 1. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku Użytkownik zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne  dotyczące płatności należy wysłać listem poleconym lub wysłać w formie mailowej na adres biuro@wytworniachalup.pl
 3. Reklamacje rozpatruje Wytwórnia Chałup.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Wytwórnia Chałup poinformuje Użytkownika w piśmie lub mailowo zawierającym stanowisko Wytwórnia Chałup w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika, a w razie braku takich zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji.
 7. Powyższe zapisy nie uchybiają prawu konsumenta do zgłoszenia wad zakupionego towaru lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.
 8. Odnośnie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego Wytwórni Chałup na adres e-mail biuro@wytworniachalup.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wytwórnię Chałup w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wytwórnia Chałup zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli opiera się na tych samych okolicznościach, co poprzednio rozpatrzona reklamacja, informując o tym fakcie Klienta.
 9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 10. Ponadto Wytwórnia Chałup informuje, że konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Uwaga – zwrotom podlegają tylko projekty niewykorzystane, z nienaruszoną dokumentacją, które nie zostały złożone do adaptacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia na towar lub usługę znajdującą się w serwisie wytworniachalup.pl oznacza, że Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa konsumentów, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA PROJEKT

Opłaty za projekt należy dokonać przelewem na konto: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 6854 2412. Po zamówieniu projektu Usługobiorca płaci za zamówiony projekt. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

 1. Opłaty, naliczane zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez studio xs Kalitan Karolina.
 2. Wytwórnia Chałup jest zobowiązana określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.
 3. Za dzień zapłaty rachunku za usługę uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy studio xs Kalitan Karolina (dzień uznania rachunku).

X. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie (www.wytworniachalup.pl) i jej podstronach, w tym układ graficzny strony, projekty, wizualizacje, grafiki, fotografie, rysunki – należą do studio xs Kalitan Karolina z siedzibą we Wrocławiu (54-115) przy ul. Tadeusza Brzozy 12/4a. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, w tym zamieszczone fotografie, projekty, wizualizacje, grafiki, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo (w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolone jest wyłącznie za zgodą studio xs Kalitan Karolina. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Wszystkie materiały, które nie są własnością studio xs Kalitan Karolina zostały odpowiednio podpisane.

ustawienia prywatności

Używamy plików cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług,
reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej
przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Blokowanie niektórych rodzajów ciasteczek może wpłynąć na
funkcjonowanie strony oraz na oferowane przez nas usługi.
Tutaj możesz zmienić te ustawienia.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
Zadaj pytanie!
close slider

KONTAKT:

mail: biuro@wytworniachalup.pl
tel.: +48 666 042 093

GODZINY OTWARCIA: pon.-pt. 9.00-16.00

WYTWÓRNIA CHAŁUP
studio xs Kalitan Karolina

ul. Tadeusza Brzozy 12/4a
54-115 Wrocław